बगर पोखरा लेखनाथ -१
कास्की, नेपाल
+977-061-524299
+977-9846983800
info@danfesaving.coop.np
hrm@danfesaving.coop.npप्रगती  प्रतिबेदन


आ.व. २०७३/०७४ सम्म संस्थामा रहेको वित्तीय अवस्था

 • गत आ.व.मा शेयर रकम रु.३३८५२६००/- रहेकोमा यस बर्ष रु.३२०३१००/- बृद्धि भई रु.३,७०,५५७००/-  पुगेको छ ।
 • यस अवधिमा संकलित बचत रु.१,३५,२५,६०,३७९.०९ मध्ये रु.१,३०,७६,०७,०४७.०४ फिर्ता भएको छ भने बचतमा रु.४४,९५३,३३२.०५ ले बृद्धिभई वर्षको अन्तमा बचत बाँकी रु.३०,०४,६१,६५३.६९ पुगेको छ ।
 • यस अवधिमा कर्जा लगानी रु.१७,५३,३८,२८९.९६ र कर्जा फिर्ता रु.१२,८६,८४,०१७.२९ भई रु.४,६६,५४,२७२.६७ लगानी बृद्धि भएकोले यस अवधिसम्म रु.२८,१६,८४,०५४.८० कर्जा बाँकी रहेकोछ ।
 • यस अवधिमा बचतमा १७.५९ %, शेयरमा ९.४६ %, कर्जामा १९.९५ % ले बृद्धि भएको छ ।
 • संस्थाको काउण्टर , भल्ट तथा बाटोको नगद सुरक्षाका लागि रु ३००००००/- तीसलाख रुपैयाँ बरावरको विमाको व्यवस्था गरिएकोछ ।
 • पोखरा १ बगरको कि.नं. ७४ को १८८ बर्गमिटर जग्गा र कच्चि घर संस्थाको नाममा कायम छ ।
 • यस वर्षको खुद मुनाफा रु.८५,५९,९७३.२१ मध्येबाट निम्नानुसार कोष व्यवस्थापनको प्रस्ताब गरेकाछौं ।
  • जगेडाकोष                रु.२१,३९,९९३.३०
  • शेयर बोनस कोष       रु.२५,६७,९९१.९५
  • संरक्षित पूँजिकोष       रु.१९,२५,९९३.९६
  • सदस्य शिक्षाकोष       रु. ३,२०,९९९
  • कर्मचारी बोनसकोष   रु. ३,२०,९९९
  • ऋण डुवन्त कोष         रु. ६,४१,९९८
  • घाटा पूर्तिकोष             रु. ३,२०,९९९
  • घाटा पूर्तिकोष             रु. ३,२०,९९९
 • कर व्यवस्थाका लागि यस बर्ष टि.डि.एस. वापत रु.१३,१३,४०१.३०र आयकर वापत रु.२१,३९,९९३.३०समेत् रु.३४,५३,३९४.६० कर भुक्तानी भएकोछ ।
 • कर्जाको जोखिम कम गर्न यस बर्ष रु.११,१६,७३३।–थप कर्जा जोखिमकोषको व्यवस्थापन गरेका छौं ।

आँकडाहरु


28.23%
नाफा बृद्धिदर

9%
शेयर पुंजी बृद्धिदर

17.5%
बचत बृद्धिदर

26%
आम्दानी बृद्धिदर

ताजा सूचनाहरु

Themetf