बगर पोखरा लेखनाथ -१
कास्की, नेपाल
+977-061-524299
+977-9846983800
info@danfesaving.coop.np
hrm@danfesaving.coop.npबचत  योजनाहरु

क्र.सं.बचत खाताको प्रकारन्यूनतम मौज्दातव्याजदरव्याज भुक्तानी गर्ने तरिका
(तीन महिनामा सावाँमा)
डाँफे बचत रु.१००।–८.००%दैनिक मौज्दातमा व्याज
साधारण बचत रु.१००।–८.५०%दैनिक मौज्दातमा व्याज
गृहिणी बचत रु.१००।–८.५०%दैनिक मौज्दातमा व्याज
बाल बचत रु.१००।–८.५०%दैनिक मौज्दातमा व्याज
खुत्रुके बचत रु.१००।–८.५०%दैनिक मौज्दातमा व्याज
विद्यार्थी बचत रु.१००।–८.५०%दैनिक मौज्दातमा व्याज
किसानउन्नती बचत रु.१००।–८.५०%दैनिक मौज्दातमा व्याज
कर्मचारी बचत रु.१०००।–८.५०%दैनिक मौज्दातमा व्याज
सदस्य विशेष बचत रु.२५,०००।–८.५०%दैनिक मौज्दातमा व्याज
१०डाँफे सप्तरङ्घी बचत रु.५०,०००।–९.००%दैनिक मौज्दातमा व्याज
११डाँफे व्यापार बचत रु.१००,०००।–९.५०%दैनिक मौज्दातमा व्याज
क्र.सं. बचत खाताको प्रकारन्यूनतम मौज्दातव्याजदर
तीन महिने आवधिकरु.२,०००।–८.७५%
छ महिने आवधिकरु.२,०००।–९.२५%
नौ महिने आवधिकरु.२,०००।–९.५०%
एक बर्षे आवधिक रु.२,०००।–१०.२५%
दुई बर्षे आवधिक रु.२,०००।–१०.७५%
तीन बर्षे आवधिक रु.२,०००।–११.२५%
चार बर्षे आवधिक रु.२,०००।–११.५०%
पाँच बर्षे आवधिक रु.२,०००।–११.७५%
छ बर्षे आवधिक रु.२,०००।–१२.००%
क्र.सं. बचत खाताको प्रकारन्यूनतम मौज्दातव्याजदर
तीन महिने आवधिकरु.२,०००।–८.७५%
छ महिने आवधिकरु.२,०००।–९.५०%
नौ महिने आवधिकरु.२,०००।–९.७५%
एक बर्षे आवधिक रु.२,०००।–११.२५%
दुई बर्षे आवधिक रु.२,०००।–११.५०%
तीन बर्षे आवधिक रु.२,०००।–११.५०%
चार बर्षे आवधिक रु.२,०००।–११.७५%
पाँच बर्षे आवधिक रु.२,०००।–१२.००%
छ बर्षे आवधिक रु.२,०००।–१२.२५%
क्र.सं.बचत खाताको प्रकारन्यूनतम मौज्दातव्याजदर
तीन महिने आवधिकरु.१००।–८.२५%
छ महिने आवधिकरु.१००।–८.७५%
एक बर्षे आवधिकरु.१००।–९.७५%
दुई बर्षे आवधिकरु.१००।–११.००%
तीन बर्षे आवधिकरु.१००।–११.००%
चार बर्षे आवधिकरु.१००।–११.२५%
बालबचत क्रमिक रु.१००।–१२.००%
Themetf